សមត្ថភាពផលិតកម្ម

សិក្ខាសាលា

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរបំពង់ត្រង់

ម៉ាស៊ីនផ្សារដែក

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ 3D

ម៉ាស៊ីនពត់កោង CNC