រឿង​របស់​ពួក​យើង

អំពី Juyuan Fitness

១

អតីតឈ្មោះរបស់ Juyuan Fitness ត្រូវបានគេហៅថា Ired Fitness ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1997 ។
ក្នុងឆ្នាំ 2001 Juyuan Fitness ត្រូវបានលើកតម្កើងជាផ្លូវការ ដែលផ្តោតលើការផលិតឧបករណ៍សម្បទាពេញលេញ។ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏រឹងមាំនៃការច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធន៍ផលិតកម្ម វាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់ និងដំណើរការល្អ បង្កើតភាពជាដៃគូរយៈពេលវែង និងគួរឱ្យទុកចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោក។

ប្រវត្តិសាស្ត្រ