ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ

ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយទម្ងន់បន្ថែម។វាជាឧបករណ៍ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ឆ្នាំ និងទាំងអស់សម្រាប់ហេតុផលល្អ។អ្នករត់លើកដំបូង និងអ្នករត់កម្រិតខ្ពស់អាចប្រើម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ និងទទួលបានរាងស្លីម និងសម។ វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការហាត់ប្រាណនៅផ្ទះជាជាងចេញទៅខាងក្រៅ។វាប្រសើរជាងជាពិសេសនៅពេលដែលការរស់នៅក្នុងផ្ទះគឺជា 'ធម្មតាថ្មី' ។

២៣


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២