របៀបធ្វើ Seated Bicep Curl

៣០
  • ជំហានទី 1៖អង្គុយចុះលើកៅអី ហើយដាក់ខ្នងដៃរបស់អ្នកនៅលើទ្រនាប់នៅពីមុខអ្នក។
  • ជំហានទី 2៖ចាប់ចំណុចទាញដោយបាតដៃរបស់អ្នកបែរមុខឡើងលើ។
  • ជំហានទី 3៖ឥឡូវ​ទាញ​ចំណុចទាញ​ឡើង​លើ​ស្មា​របស់អ្នក រួច​បន្ទាប​វា​ចុះក្រោម។
  • ជំហានទី 4៖នេះបញ្ចប់ពាក្យដដែលៗមួយ។

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២