ពិព័រណ៍

ការតាំងពិព័រណ៍ (2)

ពិព័រណ៍កីឡាចិនឆ្នាំ 2019

ការតាំងពិព័រណ៍ (4)

ពិព័រណ៍កីឡាចិនឆ្នាំ 2019

ការតាំងពិព័រណ៍ (6)

Chinafit ឆ្នាំ 2019

ការតាំងពិព័រណ៍ (7)

Chinafit ឆ្នាំ 2019

ការតាំងពិព័រណ៍ (9)

ឆ្នាំ 2019 FIBO

ពិព័រណ៍ (11​)

ឆ្នាំ 2019 FIBO