ករណីអតិថិជន

ករណី (១)

កន្លែង​ហាត់ប្រាណ​នៅ Hungry

ករណី (២)

កន្លែងហាត់ប្រាណនៅប្រទេសឥណ្ឌា

ករណី (5)

កន្លែងហាត់ប្រាណនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ករណី (4)

កន្លែងហាត់ប្រាណនៅសណ្ឋាគារបេឡារុស្ស

ករណី (៣)

កន្លែង​ហាត់ប្រាណ នៅក្នុង Gahan

ករណី (6)

កន្លែងហាត់ប្រាណនៅប្រទេសប៉ូឡូញ